• LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       1320HFEF3
 	Công suất :         132kW –  175Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-1320HFEF3(132kW-175Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       1320HFEF3
  • Công suất :         132kW –  175Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       1100HFEF3
 	Công suất :         110kW –  150Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-1100HFEF3(110kW-150Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       1100HFEF3
  • Công suất :         110kW –  150Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       900HFEF3
 	Công suất :         90kW –  125Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-900HFEF3(90kW-125Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       900HFEF3
  • Công suất :         90kW –  125Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       750HFEF3
 	Công suất :         75kW –  100Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-750HFEF3(75kW-100Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       750HFEF3
  • Công suất :         75kW –  100Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       550HFEF3
 	Công suất :         55kW –  75Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-550HFEF3(55kW-75Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       550HFEF3
  • Công suất :         55kW –  75Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       450HFEF3
 	Công suất :         45kW –  60Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-450HFEF3(45kW-60Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       450HFEF3
  • Công suất :         45kW –  60Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       370HFEF3
 	Công suất :         37kW –  50Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-370HFEF3(37kW-50Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       370HFEF3
  • Công suất :         37kW –  50Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       300HFEF3
 	Công suất :         30kW –  40Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần hitachi SJ700D-300HFEF3(30kW-40Hp ) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       300HFEF3
  • Công suất :         30kW –  40Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng

 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       1320HFF
 	Công suất :        132kW – 175Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF (132kW-175Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       1320HFF
  • Công suất :        132kW – 175Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       1100HFF
 	Công suất :         110kW – 150Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-1100HFF (110kW-150Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       1100HFF
  • Công suất :         110kW – 150Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       900HFF
 	Công suất :         90kW – 125Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-900HFF (90kW-125Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       900HFF
  • Công suất :         90kW – 125Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       750HFF
 	Công suất :       75kW – 100Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF (75kW-100Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       750HFF
  • Công suất :       75kW – 100Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       550HFF
 	Công suất :         55kW – 75Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF (55kW-75Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       550HFF
  • Công suất :         55kW – 75Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       450HFF
 	Công suất :         45kW – 60Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-450HFF (45kW-60Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       450HFF
  • Công suất :         45kW – 60Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       370HFF
 	Công suất :         37kW –  50Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF (37kW-50Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       370HFF
  • Công suất :         37kW –  50Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       300HFF
 	Công suất :         30kW –  40Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NJ600B-300HFF (30kW-40Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       300HFF
  • Công suất :         30kW –  40Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng

 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       OP
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Màn hình cài đặt cho biến tần NES1-OP Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       OP
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       040HB
 	Công suất :        4.0kW – 5Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-040HB (4.0kW-5Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       040HB
  • Công suất :        4.0kW – 5Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       022HB
 	Công suất :        2.2kW – 3Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-022HB (2.2kW-3Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       022HB
  • Công suất :        2.2kW – 3Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       015HB
 	Công suất :        1.5kW – 2Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-015HB (1.5kW-2Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       015HB
  • Công suất :        1.5kW – 2Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       007HB
 	Công suất :        0.75kW – 1Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-007HB (0.75kW-1Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       007HB
  • Công suất :        0.75kW – 1Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       004HB
 	Công suất :        0.4kW – 1/2Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-004HB (0.4kW-1/2Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       004HB
  • Công suất :        0.4kW – 1/2Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       022LB
 	Công suất :        2.2kW – 3Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-022LB (2.2kW-3Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       022LB
  • Công suất :        2.2kW – 3Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       015LB
 	Công suất :        1.5kW – 2Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-015LB (1.5kW-2Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       015LB
  • Công suất :        1.5kW – 2Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng