BIẾN TẦN Hitachi NES1 Series

 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       OP
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Màn hình cài đặt cho biến tần NES1-OP Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       OP
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       040HB
 	Công suất :        4.0kW – 5Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-040HB (4.0kW-5Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       040HB
  • Công suất :        4.0kW – 5Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       022HB
 	Công suất :        2.2kW – 3Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-022HB (2.2kW-3Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       022HB
  • Công suất :        2.2kW – 3Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       015HB
 	Công suất :        1.5kW – 2Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-015HB (1.5kW-2Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       015HB
  • Công suất :        1.5kW – 2Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       007HB
 	Công suất :        0.75kW – 1Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-007HB (0.75kW-1Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       007HB
  • Công suất :        0.75kW – 1Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       004HB
 	Công suất :        0.4kW – 1/2Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-004HB (0.4kW-1/2Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       004HB
  • Công suất :        0.4kW – 1/2Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       022LB
 	Công suất :        2.2kW – 3Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-022LB (2.2kW-3Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       022LB
  • Công suất :        2.2kW – 3Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       015LB
 	Công suất :        1.5kW – 2Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-015LB (1.5kW-2Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       015LB
  • Công suất :        1.5kW – 2Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       007LB
 	Công suất :        0.75kW – 1Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-007LB (0.75kW-1Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       007LB
  • Công suất :        0.75kW – 1Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       004LB
 	Công suất :        0.4kW – 1/2Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-004LB (0.4kW-1/2Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       004LB
  • Công suất :        0.4kW – 1/2Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       002LB
 	Công suất :        0.2kW – 1/4Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-002LB (0.2kW-1/4Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       002LB
  • Công suất :        0.2kW – 1/4Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       022SB
 	Công suất :        2.2kW – 3Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi NES1-022SB (2.2kW-3Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       022SB
  • Công suất :        2.2kW – 3Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng