Biến tân Hitachi WJ200 Series

 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :     150HFC-C
 	Công suất :        15kW - 20Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi WJ200-150HFC-C (15kW-20Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :     150HFC-C
  • Công suất :        15kW – 20Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :     110HFC-C
 	Công suất :        11 kW - 15Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi WJ200-110HFC-C (11kW-15Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :     110HFC-C
  • Công suất :        11 kW – 15Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :      075HFC-C
 	Công suất :        7.5kW- 10Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi WJ200-075HFC-C (7.5kW-10Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :      075HFC-C
  • Công suất :        7.5kW- 10Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :      055HFC-C
 	Công suất :        5.5kW- 7.5Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi WJ200-055HFC-C (5.5kW-7.5Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :      055HFC-C
  • Công suất :        5.5kW- 7.5Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :      150HFC
 	Công suất :        15kW- 20Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi WJ200N-150HFC (15kW-20Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :      150HFC
  • Công suất :        15kW- 20Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       110HFC
 	Công suất :        11kW- 15Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi WJ200N-110HFC (11kW-15Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       110HFC
  • Công suất :        11kW- 15Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       075HFC
 	Công suất :       7.5kW- 10Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi WJ200N-075HFC (7.5kW-10Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       075HFC
  • Công suất :       7.5kW- 10Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       055HFC
 	Công suất :        5.5kW- 7.5Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi WJ200N-055HFC (5.5kW-7.5Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       055HFC
  • Công suất :        5.5kW- 7.5Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       040HFC
 	Công suất :        4.0kW - 5Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi WJ200N-040HFC (4.0kW-5Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       040HFC
  • Công suất :        4.0kW – 5Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       022HFC
 	Công suất :          2.2kW- 3Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi WJ200N-022HFC (2.2kW-3Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       022HFC
  • Công suất :          2.2kW- 3Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       015HFC
 	Công suất :        1.5kW- 2Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi WJ200N-015HFC (1.5kW-2Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       015HFC
  • Công suất :        1.5kW- 2Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng
 • LH  : 0911376006 – 0961280585

 	Mã sản phẩm :       007HFC
 	Công suất :          0.75kW- 1Hp
 	Nhà sản xuất :          Hitachi
 	Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
 	Tình trạng :            Còn hàng
  Biến tần Hitachi WJ200N-007HFC (0.75kW-1Hp) Liên hệ

  LH  : 0911376006 – 0961280585

  • Mã sản phẩm :       007HFC
  • Công suất :          0.75kW- 1Hp
  • Nhà sản xuất :          Hitachi
  • Bảo hành :            Bảo hành 1 năm
  • Tình trạng :            Còn hàng